Betalt samarbete

Follicum tar in kapital från tunga investerare

June 17, 2019

Betalt samarbete

C Talk med CEO Jan Alenfall, Follicum

(Subtitle in English)

Emission

20 jun - 4 juli 2019

Follicum får in nya strategiska ägare i en riktad emission och erbjuder samtidigt befintliga ägare att vara med i företrädesemissionen som startar idag.

Vi är i en spännade fas och har fått ett stort intresse för vår forskning från stora aktörer, berättar VD Jan Alenfall i intervjun.

Vidare berättar Jan om bolaget, affärsmodellen och strategin framåt. Pengarna som bolaget nu tar in ska finansiera Bolagets två projekt inom håravfall och diabetes och beräknas räcka fram till 2021 då en partner ska vara på plats.

Bolaget

Follicum är ett forskningsbolag som tar fram läkemedel inom håravfall och diabetes. Affärsmodell går ut på att ta fram produkter som man sedan utlicensierar till stora läkemedelsbolag. Bolaget är spunnet ur Lunds Universitet och grundades år 2011 i Lund och har 4 anställda. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014

Bolaget

Follicum är ett forskningsbolag som tar fram läkemedel inom håravfall och diabetes. Affärsmodell går ut på att ta fram produkter som man sedan utlicensierar till stora läkemedelsbolag. Bolaget är spunnet ur Lunds Universitet och grundades år 2011 i Lund och har 4 anställda. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014

Produkten

Follicurm utvecklar läkemedel mot håravfall och vill hjälpa människor att få sitt hår tillbaka. I forskningen kring håravfall så hittade Follicum en biologisk koppling mellan håravfall och folksjukdomen diabetes som ledde till att bolaget började forska vidare inom diabetes och driver nu prekliniska studien FOL-014, som har rönt genuint intresse från stora aktörer som fokuserar på diabetesprodukter

Potentialen

År 2015 beräknades den globala marknaden vara värd 7,3 miljarder US-dollar, varav läkemedel utgjorde nära hälften. År 2024 beräknas marknaden växa till 11,8 miljarder US-dollar. Om läkemedel då utgör hälften av marknaden motsvarar det alltså 5,9 miljarder US-dollar eller ca 54 miljarder kr per år

Kursen

Noterat på Spotlight Stock Market, kortnamn Folli och handlas till kursen 2,42 kr (20190619)

Follicum takes in capital from renowned investors

C-Talk with CEO Jan Alenfall, Follicum
Follicum acquires new strategic owners in a targeted issue while offering existing owners the opportunity to participate in the rights issue that starts today.
We are in an exciting phase and have gained a great deal of interest in our research from significant players, ”says CEO Jan Alenfall in the interview.

Jan goes on to tell us about the company, business model and their strategy ahead. The money that the company takes in will finance the company’s two projects in hair loss and diabetes and is estimated to be sufficient until 2021 by which a partner should be secured.

Company
Follicum is a research company that develops drugs for hair loss and diabetes. Follicum’s business model is to develop products that will be licensed to large pharmaceutical companies. Founded in 2011, the company serves as a spinout from Lund University and currently has four employees. The company has been listed on the Spotlight Stock Market since 2014.

The product
Follicum develops drugs for hair loss and wants to help people get their hair back. In their research on hair loss, Follicum identified a biological connection between hair loss and diabetes. This led to the company continuing its research in diabetes, resulting in starting preclinical study FOL-014, which has received significant interest from large stakeholders with a history in focusing on diabetes products.

The potential
In 2015, the global market was estimated to be worth $7.3 billion, of which drugs accounted for nearly half. By 2024, the market is expected to grow to USD $11.8 billion. If pharmaceuticals make up half the market, it would correspond to USD $5.9 billion or about SEK 54 billion per year

Course
Listed on Spotlight Stock Market, short name Folli and traded at the price of SEK 2.42 (20190619)

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up