Betalt samarbete

Milstolpar uppnådda nu tar Neurovive in 124 miljoner kr

January 18, 2019
C Talk med CEO Erik Kinnman, Neurovive

(Subtitle in English)

Nu när kursen är så låg har vd Erik Kinnman passat på att köpa aktier. ”Vi har en mycket lägre värdering än liknande bolag,” berättar han i en ny intervju. ”Vår styrka är att vi har ett erfaret team som framgångsrikt gjort denna resa flera gånger tidigare.

Till skillnad från många andra så har vi en bred produktportfölj på en miljardmarknad. Med projekt som går enligt plan. Därför tar vi nu in kapital för att kunna fortsätta våra kliniska studier.”

Bolaget

Neurovive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, 12 anställda och huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund, Sverige

Produkten

Neurovive utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. I produktporföljen finns projekt i olika fas; NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och KL1333 i klinisk fas I för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH

Potentialen

Neurovive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd 9-15 miljarder kr per år.

Försäljning

Ipsum Lorem

Aktien

Noterat på Nasdaq Stockholm, kortnamn NVP och tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market kortnamn OTC: NEVPF

Läs mer och teckna här

Read articles in English

Major milestone for Neurovive, who take in 124M SEK

With the share price as low as it is, CEO Erik Kinnman has taken the opportunity to buy more shares in his company. “Our share price is significantly lower than those of similar companies,” he says in a new interview. “Our strength is that we have a seasoned team that has successfully overcome this experience several times before.

Unlike many others, we have a broad product portfolio in a billion-dollar market. With our projects unfolding according to plan, we are therefore now taking in capital in order to further our clinical studies.”

Emission Closed

23- 6 feb 2019

Company
Neurovive Pharmaceutical AB is a leading company in mitochondrial medicine, has 12 employees with headquarters at Medicon Village in Lund, Sweden.

The product
Neurovive develops drugs for rare diseases, from the clinical development phase to market entrance. The product portfolio contains projects at various phases: NeuroSTAT® in clinical phase II for the treatment of moderate to severe traumatic brain injuries and KL1333 in clinical phase I for genetic mitochondrial disease. Neurovive’s research portfolio also includes projects for genetic mitochondrial diseases, cancer and NASH.

The potential
Neurovive has a diversified project portfolio, which during 2018, demonstrated great scientific potential. In total, the market in Europe and the US for mitochondrial diseases is estimated to be worth SEK 9-15 billion annually.

Stock
Listed on Nasdaq Stockholm, short name NVP and available for trading in the US on the marketplace OTCQX, best market short name OTC: NEVPF.

Read more about NeuroVive on the company’s website here

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google