Betalt samarbete

Tech specialisterna Terranet och Qubercomm vässar samarbetet

January 10, 2019
Live Talk med CEO Sudarsan Vasudevan, Qubercomm

( click to play )

För att säkra resurser fördjupas nu samarbetet som inleddes för ca 1,5 år efter att ha blivit introducerade till varandra av Qualcomm. Avtalet omfattar gemensam marknadsbearbetning, djupgående produktutveckling och leveranssamverkan i större projekt.

I intervjun berättar Qubercomms VD Sudarsan Vasudevan om framtidens IoT, självkörande bilar och hur de gemensamt ska ta sig an marknaden. 2019 blir ett viktig år för oss båda och vi har redan flera dialoger igång med större kunder om pilotprojekt, säger Sudarsan.

Bolaget

Qubercomm har ett 30-tal högspecialiserade mjukvaruutvecklare inom mesh-kommunikation och är en tidigare avknoppning från Qualcomm under ledning av grundaren och VD:n Sudarsan Vasudevan som har en mångårig tjänstgöring på Cisco och Qualcomm i Silicon Valley.

Qubercomm har sitt huvudkontor i Silicon Valley och ingenjörscenter i Chennai där de stora globala biltillverkarna och deras underleverantörer har både utveckling och produktion. Terranet startades 2004 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley samt Taipei, Taiwan.

Produkten

Qubercomm
Qubercomms NMesh är en hårdvara, mjukvara och molnanslutning som behövs för att bygga integrerade IoT-lösningar för de mest komplexa användningsfallen. Qubercomms teknologi och infrastruktur gör det möjligt att skräddarsy komplexa lösningar för företag och industrier.

Terranets
Specialitet inom aktiv fordonssäkerhet är positionering genom att utnyttja radiobaserade sensorer, men även s.k relativ positionering. Kombinationen av absolut och relativ positionering reducerar effekten av felkällor i respektive system vilket ger förbättrad precision och robusthet.

Försäljning

Terranet och Qubercomm ska tillsammans utarbeta en go-to-market strategi och har idag gemensamma kunder och samarbetspartners vilket påskyndar processen för båda parter. Sudarsan Vasudevan berättar att företagens kompletterande teknologier och kapacitet har mycket att vinna på att arbeta tillsammans såväl strategiskt, taktiskt som operativt.

Potentialen

Inom områdena självkörande bilar, IoT och connectivity har Terranet och Qubercomm en stor potential och är helt rätt positionerade med sina respektive patenterade teknologier, expertis och nätverk.

Read articles in English

Tech specialists Terranet and Qubercomm sharpen their partnership

In order to secure more resources, the collaboration, which began roughly 1.5 years ago through Qualcomm’s introduction, has now deepened. The agreement includes joint marketing, and collaborating on product development and delivery for larger projects.

In the interview, Qubercomm’s CEO Sudarsan Vasudevan discusses the future of IoT, self-driving cars and how the two companies will jointly enter the market. “2019 will be an important year for both of us, and we already have several ongoing discussions with large customers regarding pilot projects,” says Sudarsan.

Company
A spin-off of Qualcomm, Qubercomm currently employs 30 highly specialized mesh communication software developers. Qubercomm is run under the leadership of founder and CEO Sudarsan Vasudevan, who for several years, worked for Cisco and Qualcomm in Silicon Valley, USA.Qubercomm is headquartered in Silicon Valley with an engineering center in Chennai, where major global car manufacturers and their subcontractors have both development and production plants. Terranet was founded in 2004 and is headquartered in Lund, Sweden with established sales and marketing agents in San José, Silicon Valley and Taipei, Taiwan.

The product
Qubercomm
Qubercomm’s NMesh is a hardware, software and cloud connection needed to build integrated IoT solutions for the most complex use cases. Qubercomm’s technology and infrastructure make it possible to tailor complex solutions for companies and industries.

Terranets
Specialty in active vehicle safety is positioning by utilizing radio-based sensors, but also relative positioning. The combination of absolute and relative positioning reduces the effect of error sources in each system, which gives improved precision and robustness.

Sale
Terranet and Qubercomm will together develop a go-to-market strategy and today have joint customers and partners, which will accelerate the process for both parties operatively.

The potential
In the areas of self-driving cars, IoT and connectivity, Terranet and Qubercomm have great potential and are quite rightly positioned with their respective patented technologies, expertise and networks.

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google