Betalt samarbete

Terranet sluter fördelaktigt avtal med sina aktieägare

February 18, 2019
Live Talk med CEO Pär-Olof Johannesson, Terranet

( click to play )

Emission

27 feb - 13 mars 2019

Terranet ser en kraftigt växande efterfrågan från bilindustrin och genomför därför en fördelaktig bryggfinansiering som gynnar aktieägarna och minimerar utspädningen.

Aktieägarna i Terranet erbjuds 10 % i ränta på inlånat kapital och ger en teckningsrätt som kan lösas in 2 gånger per år kommande tre åren till en 25 % i rabatt på aktien. ”Vi genomför en bryggfinansiering eftersom vi vill ha med oss aktieägarna på resan och inte späda ut aktieägarna till denna låga kurs. Vi är kraftig undervärderade sett till andra liknande bolag och vi tror att står inför en uppvärdering därför avvaktar vi med att ta in ett större kapital,” säger Pär-Olof Johannesson i intervjun.

Bolaget

TerraNet startades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.

Produkten

Terranet levererar unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Med fokus på affärsområdet: fordon till fordon. Terranets specialitet inom aktiv fordonssäkerhet är positionering genom att utnyttja radiobaserade sensorer, men även s.k relativ positionering. Absolut och relativ positionering reducerar effekten av felkällor i respektive system vilket ger förbättrad precision och robusthet.

Försäljning

Produkten är en mjukvara som integreras i annan utrustning. Därför är strategiska samarbeten extra viktigt och Terranet har i nuläget avtal med företag som Qualcomm, Verizon, Waysure och Qubercomm.

Potentialen

Inom områdena självkörande bilar, IoT, artificiell intelligens har TerraNet en stor potential och är helt rätt positionerade med sin patenterade teknologi som nu är standard i branschen. Det finns stora möjligheter för bolag med spetskompetens att ta plats hos tillverkarna. Självkörande fordon kräver extremt avancerad teknologi och lämnar inget utrymme för obeprövade alternativ.

Kursen

Noterat på Nasdaq First North Premier, kortnamn TERRNT B och handlas till kursen 4,676 kr (20180215)

Read articles in English

Terranet finalizes favorable agreement with its shareholders

Terranet sees strong market demand from the automotive industry, and is therefore carrying out a favorable bridge financing designed to benefit shareholders while minimizing dilution.

Terranet shareholders are offered 10% interest on borrowed capital and are given subscription rights that can be redeemed twice a year for the next three years with a 25% discount on their shares: “We’re carrying out bridge financing because we want shareholders to join us in this journey without having to dilute their shares at such a low rate. We are heavily undervalued in relation to other similar companies – we’re now looking into and planning for a larger round of capital, ”says Pär-Olof Johannesson in the interview.

Company
Terranet was founded in 2006 and is headquartered in Lund, Sweden with established sales and marketing agents in Silicon Valley, Boston, Hyderabad and Taipei.

The product
Terranet delivers unique patented software technologies that enable intelligent machine-to-machine communication and data streaming regardless of mobile- or other hotspot-dependent networks. Focusing on the vehicles-to-vehicle (V2X) industry. Terranet’s specialty in active vehicle safety is positioning achieved via utilizing radio-based sensors, but also relative positioning. Absolute and relative positioning reduce the effect of error sources in each system, resulting in improved precision and robustness.

Sale
The resulting product is a software that is integrated into other equipment, with strategic partnerships being of utmost importance. Terranet thereby has agreements with companies such as Qualcomm, Verizon, Waysure and Qubercomm.

The potential
The self-driving industry requires extremely advanced technologies, leaving little room for untested alternatives. Considering the rapid growth of trends in self-driving cars, IoT, and artificial intelligence, TerraNet holds great potential and is quite readily positioned to dominate the market with its patented technologies.

Share price
Listed on Nasdaq First North Premier, short name TERRNT B and traded at the price of SEK 4,676 (20180215)

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google